Optical Calculation

Optical Calculation

คือการทดค่าทางคณิตศาสตร์เพื่อชดเชย ค่าสายตาที่ได้จากการวัดตา แต่เมื่อเลือกแว่นตาแล้ว ตัวแว่นตาเองจะทำให้ตำแหน่งของ Optic Center ไม่ได้ตามอุดมคติ ซึ่งทำให้เกิดการ Focus ภาพ Error สรุปแบบบ้านๆว่า "วัดตาเสร็จค่าที่ได้ ยังไม่ใช่ที่สุด" เราต้องมาประเมินค่า และชดเชยออกโดยใช้หลักของตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างผู้ตรวจวัด เราเรียกมันว่าการ " Dispensing "

Credit : 20/20mag                                                            Credit : Carl Zeiss Vision Care

Visitors: 18,078